NELO VINUESA
Annex 1: Disposar el quadre com un tauler de jocs
Anexo 1: Disponer el cuadro como un tablero de juegos

Del 7 de març
al 12 de abril de 2015
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castelló

Del 7 de marzo
al 12 de abril de 2015
Muestra de arte i creativitad
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castellón

logo_test     logo_convent     logo_ajuntament

 

NELO VINUESA
Annex 1: Disposar el quadre com un tauler de jocs

NELO VINUESA
Anexo 1: Disponer el cuadro como un tablero de juegos

“Dissentisc d’aquells que tracten la imaginació infantil com una espècie de somni; en canvi, jo la recorde com un home que somia recordaria el món en què estava despert.” G. K. Chesterton

La vinculació entre art i joc és intrínseca a la naturalesa d’ambdós pràctiques. És l’acció i la possibilitat d’una trobada no esperada (o bé esperada, però impredictible en la seua successió) el que converteix el procés artístic i el gaudi del joc en experiències intenses. La possibilitat de compartir els casos del joc i l’exposició final d’un treball artístic disposen de mètodes de contemplació o gaudi molt diferents, però el procés s’assembla tant entre si, que els resultats podrien també analitzar-se a partir de les seues semblances i troballes comunes. Igual que un xiquet que juga, l’artista posa límits, acota, per a descobrir possibilitats infinites dins d’aquests mateixos límits.

Les referències de la pintura de Nelo Vinuesa a les dinàmiques del joc es presenten des de l’inici com a nivells o pantalles oferides solapadament. És un joc que disposa d’unes regles molt sofisticades i els components del qual només podrien ser híbrids. Sobre la superfície apareixen registres molt diversos, resultants tant de la capacitat tècnica per a simular elements reals, com per l’aparició de símbols clàssics realitzats de manera sintètica, que aconsegueixen reelaborar i actualitzar també el seu significat. Els fons de pintura acrílica serveixen de base a una successió de siluetes realitzades amb vinil de colors plans que actuen com a personatges en un camp de joc (o de batalla) sense referències humanes concretes.

A diferència d’altres treballs anteriors, fins i tot el projecte Wild Pulse que també s’exposa en aquesta mostra, a Castlehead no hi ha persones o animals; els elements arquitectònics deixen entreveure una presència, igual que els paisatges de colors intensos i combinacions àcides. L’escala d’aquests detalls obliga a l’espectador a introduir-se dins del quadre, com si poguera passar per l’ull d’un pany i aparéixer dins d’un paisatge només intel·ligible com a combinació de coses abans vistes i viscudes, i d’altres que es generen en aquest mateix moment de contemplació activa. Al mateix temps, les referències al castell com a fortalesa, lloc propi, univers creat amb la textura de cada pell, totes comunes i totes distintes, ens obliga a pensar l’espai que governa l’amo d’aquest camp obert. Per moments, el joc presenta un temps en calma, sacsat de sobte per xicotets altercats, flames (o el símbol de la flama) i textures emuladores. Altres vegades, no obstant això, tot està per succeir, no existeixen ni les regles a partir de les quals iniciar el joc, perquè els límits del tauler remarquen la forma d’un quadre, però no indiquen la manera com s’hi juga. La interpretació d’un obra artística sempre s’enfronta a aquest tauler sense regles precises, on jugar a imaginar què vol dir l’artista sempre es farà a partir de discernir primer què som nosaltres.

Álvaro de los Ángeles

“Disiento de aquellos que tratan la imaginación infantil como una especie de sueño; en cambio, yo la recuerdo como un hombre que sueña recordaría el mundo en el que estaba despierto.” G. K. Chesterton

La vinculación entre arte y juego es intrínseca a la naturaleza de ambas prácticas. Es la acción y la posibilidad de un encuentro no esperado (o bien esperado, pero impredecible en su suceder) lo que convierte el proceso artístico y el disfrute del juego en experiencias intensas. La posibilidad de compartir los lances del juego y la exposición final de un trabajo artístico disponen de métodos de contemplación o goce muy distintos, pero el proceso se asemeja tanto entre sí, que los resultados podrían también analizarse a partir de sus similitudes y hallazgos comunes. Al igual que un niño que juega, el artista pone límites, acota, para descubrir posibilidades infinitas dentro de esos propios límites.

Las referencias de la pintura de Nelo Vinuesa a las dinámicas del juego se presentan desde el inicio como niveles o pantallas ofrecidas solapadamente. Es un juego que dispone de una reglas muy sofisticadas y cuyos componentes sólo podrían ser híbridos. Sobre la superficie aparecen registros muy diversos, resultantes tanto de la capacidad técnica para simular elementos reales, como por la aparición de símbolos clásicos realizados de manera sintética, consiguiendo reelaborar y actualizar también su significado. Los fondos de pintura acrílica sirven de base a una sucesión de siluetas realizadas con vinilo de colores planos que actúan como personajes en un campo de juego (o de batalla) sin referencias humanas concretas.

A diferencia de otros trabajos anteriores, incluido el proyecto Wild Pulse que también se expone en esta muestra, en Castlehead no hay personas o animales; los elementos arquitectónicos dejan entrever una presencia, al igual que los paisajes de colores intensos y ácidas combinaciones. La escala de estos detalles obliga al espectador a introducirse dentro del cuadro, como si pudiera colarse por el ojo de una cerradura y aparecer dentro de un paisaje sólo entendible como combinación de cosas antes vistas y vividas, y de otras que se generan en ese mismo momento de contemplación activa. Al mismo tiempo, las referencias al castillo como fortaleza, lugar propio, universo creado con la textura de cada piel, todas comunes y todas distintas, nos obliga a pensar el espacio que gobierna el dueño de ese campo abierto. Por momentos el juego presenta un tiempo en calma, sacudido de repente por pequeños altercados, llamas (o el símbolo de la llama) y texturas emuladoras. Otras veces, sin embargo, todo está por suceder, no existen ni las reglas a partir de las cuales iniciar el juego, porque los límites del tablero remarcan la forma de un cuadro, pero no indican la manera como jugarlo. La interpretación de un obra artística siempre se enfrenta a ese tablero sin reglas precisas, donde jugar a imaginar qué quiere decir el artista siempre se hará a partir de discernir primero qué somos nosotros.

Álvaro de los Ángeles