BORONDO
Realista d'asfalt
Realista de asfalto

Del 7 de març
al 12 de abril de 2015
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castelló

Del 7 de marzo
al 12 de abril de 2015
Muestra de arte i creativitad
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castellón

logo_test     logo_convent     logo_ajuntament

 

BORONDO
Realista d'asfalt

BORONDO
Realista de asfalto

Vaig veure una xiqueta a penes esbossada, d’esquena, caminant. Un lleu traç negre i un toc de gris, era quasi res i era, també un tot complet. Vaig recordar Velázquez, aquell noble que de vegada en vegada donava unes pinzellades. Vaig recordar Goya i crec que tots els grans de la pintura espanyola. Era trista, era una xiqueta trista, però no derrotada. Tenia aquell “no sé què”, que com diria Kant, és el que podria definir una obra d’art. Només el que és irreductible a concepte és art. I per això, aquella xiqueta a penes esbossada, se’m va fer art. Vaig voler, immediatament, saber qui era el tipus que havia fet això, qui havia aconseguit amb uns simples traços fer tornar al meu cap tota una tradició pictòrica tan injuriada com necessària per a entendre el meu país i per a entendre l’art. I el tipus en qüestió s’anomenava Borondo.

En la primavera del 2011 vaig poder entrevistar-lo. Em va contar la seua vida i va insistir en la idea de recórrer, en estar al carrer, en la seua manera d’expressar-se com una recerca permanent, una deriva i una troballa casual. En les seues paraules s’aglutinaven savieses de tots els moviments artístics precedents, però eren savieses innates. Formes de viure, i en viure pintar, com alguna cosa orgànica, intrínseca a la quotidianitat, natural, com quelcom que sorgeix perquè ha de ser així: “Vaig dibuixar tota la meua vida, tinc dèficit d’atenció i m’he dedicat tota la meua vida a no escoltar el professor i dibuixar en el quadern. Conserve alguns. Veus l’inconscient del xiquet. Sempre em vaig fixar en les pintades del carrer, no sé perquè. Crec que hi ha gent que es fixa i una altra que no es fixa.”

També em va parlar d’un mestre anònim, un tipus de Segòvia, un altre que caminava pels carrers de la seua xicoteta ciutat. Borondo ho copiava en la intimitat, en privat, en les parets de sa casa: “Jo tractava de fer aquells dibuixets, però en ma casa, en les meues parets, ma mare em deixava regna solta, pintava el corredor de ma casa, aquella llibertat que em va donar ma mare m’ha ajudat molt, encara que després hagueren de repintar…”

Quan per fi va eixir al carrer ho tenia clar, l’objectiu comunicar, que la gent puga llegir el que tu vols contar. No tant conformar una identitat dins d’un col·lectiu tancat, sinó fer-se agent comunicador per a expandir les audiències i els públics, buscar interlocució amb la major quantitat de gent possible. Per a la seua poètica és fonamental, segons em va contar, que una obra no siga llegible, que comunique i que arribe. És curiós que Borondo no use sèries infinites, ni plantilles, ni grafismes predissenyats en un ordinador. Els ordinadors no pareixen interessar-li especialment, la infinita repetició tampoc. Cal caminar els camins de la ciutat, o de fora de la ciutat, i localitzar el lloc. Descobrir-ho, a vegades l’obra ja està perfilada, però només uns tants, o potser només ell, la llija. Ja ho va dir Da Vinci fa molt molt de temps, no hi ha més que mirar atentament les taques d’humitat d’una paret qualsevol. Sempre l’obra ja ha començat. Quan li vaig preguntar com gestava una obra al carrer em va dir: “Bé, al final agafes un sisé sentit, vas tota l’estona observant, hi ha mil coses que ningú veu… hi ha intervencions súper subtils, vull incitar la gent a què òbriga els ulls, hi ha molts llocs, espais amb encant, llocs per a intervenir, i més o menys… vaig passejant, amb la bici… bé, quasi tots ho fem… vas buscant, vas dient, a vegades dubtes, altres trobes un lloc de l’òstia, sinó dius, açò vola, el teu és una manera de vida, un buscador permanent, és una drogaina.”

I les idees, per a qui vol comunicar gràficament són materials. I ací que jo anomene a Borondo el Realista de l’Asfalt, perquè no hi ha esprais, ni contorns hiperdefinits, ni colors plans. Em va confessar que quan va començar a indagar nous materials, retoladors, corrons, brotxes, pintura plàstica, els seus col·legues de llavors el veien com un profanador. També a Da Vinci l’injuriaven per la seua experimentació en materials, també Reynolds, el pintor anglés i De Kooning i el seu extravagant oli de nou. No hi ha esprais, no hi ha fotocòpies, ni repeticions, ni rèpliques que empaperen tots els llocs que un troba al seu pas. Hi ha pintures en què de vegades es pinta i altres es despinta. Com em comentava, la tècnica del raspatge li va molt bé perquè llevar pintura mai és il·legal.

La labor dels artistes urbans, els artistes del carrer, té sentit en un context de reivindicació social molt més ampli. Per això l’anomene realista. Quan un veu un Borondo pensa en Samuel Beckett, i en els seus personatges indiferenciats, parats en un moment que potser serà infinit, anònims i fins i tot anodins. Éssers indeterminats, quasi difuminats, sense una característica definitòria, sense una definició estanca, poden ser qualsevol, fins i tot, tu mateix. Gent perduda, gent amb la boca tapada, gent d’esquena, esperant per sempre, gent que s’amaga, gent que mira, gent que menja flors com última possibilitat, gent bella, gent reptant, gent passant, gent amb tirador. Gent, gent, gent. Persones. Multituds singulars. Tots són qualsevol i són ells mateixos. Tot això ho aconsegueix Borondo com ja ho va fer Velázquez donant unes pinzellades de tant en tant.

Gloria G. Duran

Vi una niña apenas esbozada, de espaldas, caminando. Un leve trazo negro y un toque de gris, era casi nada y era, también un todo completo. Recordé a Velázquez, ese noble que de vez en vez daba unas pinceladas. Recordé a Goya y creo que a todos los grandes de la pintura española. Era triste, era una niña triste, pero no derrotada. Tenía ese “no sé qué”, que como diría Kant, es lo que podría definir a una obra de arte. Solo lo que es irreductible a concepto es arte. Y por eso, esa niña apenas esbozada, se me hizo arte. Quise, de inmediato, saber quien era el tipo que había hecho eso, quien había conseguido con unos simples trazos hacer regresar a mi cabeza a toda una tradición pictórica tan denostada como necesaria para entender mi país y para entender el arte. Y el tipo en cuestión se llamaba Borondo.

En la primavera del 2011 pude entrevistarlo. Me contó su vida e insistió en la idea de recorrer, en el estar en la calle, en su modo de expresarse como una búsqueda permanente, una deriva y un hallazgo casual. En sus palabras se aglutinaban sabidurías de todos los movimientos artísticos precedentes, pero eran sabidurías innatas. Formas de vivir, y al vivir pintar, como algo orgánico, intrínseco a lo cotidiano, natural, como algo que surge porque tiene que ser así: “Dibujé toda mi vida, tengo déficit de atención y me he dedicado toda mi vida a no escuchar al profesor y dibujar en el cuaderno. Conservo alguno que otro. Ves el inconsciente del niño. Siempre me fijé en las pintadas de la calle, no se porque. Creo que hay gente que se fija y otra que no se fija.”

También me habló de un maestro anónimo, un tipo de Segovia, otro que caminaba las calles de su pequeña ciudad. Borondo lo copiaba en la intimidad, en privado, en las paredes de su propia casa: “Yo trataba de hacer esos dibujitos, pero en mi casa, en mis paredes, mi madre me dejaba rienda suelta, pintaba el pasillo de mi casa, esa libertad que me dio mi madre me ayudo mucho, aunque luego tuvieran que repintar…”

Cuando por fin salió a la calle lo tenía claro, el objetivo comunicar, que la gente pueda leer lo que tu quieres contar. No tanto conformar una identidad dentro de un colectivo cerrado, sino hacerse agente comunicador para expandir las audiencias y los públicos, buscar interlocución con la mayor cantidad de gente posible. Para su poética es fundamental, según me contó, que una obra no sea legible, que comunique y que llegue. Es curioso que Borondo no use series infinitas, ni plantillas, ni grafismos prediseñados en un ordenador. Los ordenadores no parecen interesarle especialmente, la infinita repetición tampoco. Hay que andar los caminos de la ciudad, o de fuera de la ciudad, y localizar el lugar. Descubrirlo, a veces la obra ya está perfilada, pero solo unos tantos, o quizá solo él, la lea. Ya lo dijo Da Vinci hace mucho mucho tiempo, no hay más que mirar atentamente las manchas de humedad de una pared cualquiera. Siempre la obra ya ha comenzado. Cuando le pregunté como gestaba una obra en la calle me dijo: “Bueno, al final coges un sexto sentido, vas todo el rato observando, hay mil cosas que nadie ve… hay intervenciones súper sutiles, quiero incitar a la gente a que abra los ojos, hay muchos lugares, espacios con encanto, lugares para intervenir, y más o menos… voy paseando, con la bici… bueno, casi todos lo hacemos… vas buscando, vas diciendo, a veces dudas otras encuentras un lugar de la ostia, sino dices, esto vuela, lo tuyo es un modo de vida, un buscador permanente, es una drogaina.”

Y las ideas, para quien quiere comunicar gráficamente son materiales. Y ahí que yo llame a Borondo el Realista del Asfalto, porque no hay sprays, ni contornos hiper definidos, ni colores planos. Me confesó que cuando comenzó a indagar nuevos materiales, rotuladores, rodillos, brochas, pintura plástica, sus colegas de entonces lo veían como a un profanador. También a Da Vinci lo denostaban por su experimentación en materiales, también a Reynolds, el pintor inglés y a De Kooning y su extravagante aceite de nuez. No hay sprays, no hay fotocopias, ni repeticiones, ni replicas que empapelan todos los lugares que uno encuentra a su paso. Hay pinturas en las que a veces se pinta y otras se despinta. Como me comentaba, la técnica del raspado le va muy bien porque quitar pintura nunca es ilegal.

La labor de los artistas urbanos, los artistas de la calle, tiene sentido en un contexto de reivindicación social mucho más amplio. Por eso le llamo realista. Cuando uno ve un Borondo piensa en Samuel Beckett, y en sus personajes indiferenciados, parados en un momento que quizá sea infinito, anónimos e incluso anodinos. Seres indeterminados, casi difuminados, sin una característica definitoria, sin una definición estanca, pueden ser cualquiera, incluso tu mismo. Gentes perdida, gente con la boca tapada, gente de espaldas, esperando por siempre, gente que se esconde, gente que mira, gente que come flores como ultima posibilidad, gente bella, gente reptando, gente pasando, gente con tirachinas. Gente, gente, gente. Personas. Multitudes singulares. Todos siendo cualquier y siendo ellos mismos. Todo eso lo logra Borondo como ya lo hiciera Velázquez dando unas pinceladas de vez en vez.

Gloria G. Duran