TRASHFORMACIONES
Art després de la mort
Arte después de la muerte

Del 7 de març
al 12 de abril de 2015
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castelló

Del 7 de marzo
al 12 de abril de 2015
Muestra de arte i creativitad
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castellón

logo_test     logo_convent     logo_ajuntament

 

TRASHFORMACIONES
Art després de la mort

TRASHFORMACIONES
Arte después de la muerte

Ningú dubtaria que el fruit literari, l’obra, siga llibre, poema o cançó —inclús, ja posats a divagar, guió audiovisual— es destil·la després d’un treball empíric. Prova error prova error fins que un desemparat ésser aconsegueix trobar el camí per a explicar-se, per a construir els seus ponts de comunicació amb la resta d’éssers humans, i amb el temps arriba a ser docte en aquesta matèria, la de comunicar. La teoria, queda al meu parer, relegada a cerimònia d’iniciació, salconduit, si es vol, a l’exclusiu club d’artistes —paraula pornografiada per aquesta cultura imposada que ens governa— legitimats a expressar el que altres ja van fer però avalats per la seua formació en escoles i centres de tant de prestigi com inutilitat avui en dia. Vivim un temps en què el coneixement per se ja no serveix de res. Com deia l’anunci de Pirelli: «La velocitat sense control no serveix de res».

Quan tenia set o vuit anys acostumàvem a realitzar una pràctica que ara veig perillosa i llavors no era més que un joc. En eixir de classe, uns quants anàvem pels horts construint cabanyes, fent guerres amb pals o taronges i mil berganteries més. Vaig oblidar una per un temps, i fa poc m’ha vingut a la memòria. Ens acostàvem fins a la via del tren i deixàvem sobre el rail alguna clau que havíem trobat. En passar el ferrocarril l’esclafava per complet. En aquell moment una clau perduda en el camp es convertia en un objecte de culte, quasi menys que un talismà, alguna cosa a contemplar i conservar. En definitiva, i per què no: art.

No va ser fins que vaig començar a conéixer l’obra de Pablo i Blas Montoya més a fons, que vaig reparar en aquesta idea. En comprendre la seua metodologia de treball, la seua font d’energia, el seu prisma sobre l’art i el protocol amb què actuen vaig comprendre també que l’objecte discursiu de la seua obra naix d’una necessitat humana per aferrar-se a la vida, no sols la nostra sinó també la de les nostres coses. Deia John Lennon que la vida és allò que ocorre mentre perseguim els nostres somnis. També, al meu parer, la vida és allò que deixem en els éssers estimats, però també en els nostres objectes. Aquest armari del iaio replet de roba poc usada o fins i tot sense estrenar, però que el defineixen per igual, i el mantenen viu d’alguna manera a pesar que porta anys en el cementeri. Quan ens desfem d’aquell armari, el iaio estarà realment mort, no abans.

D’aquesta manera se m’antulla veure els germans Montoya com una espècie d’Oskar Schindler, salvant de la fosa, de l’especejament i de la mort tots els objectes possibles que passen per la ferralleria familiar. Com si s’apostaren a la vora d’un riu i intentaren salvar persones que suren a la deriva, torrent baix, camí de la gran cascada. Així és com interprete jo la seua obra. Tenen la facultat de veure els objectes més enllà de si mateixos, com un bon editor sap apreciar una gran novel·la en un primer esborrany, de la mateixa manera. I una vegada triats els que se salvaran de la crema comença el meravellós procés de buscar vida dins d’ells; esclafar, tallar, tòrcer, aplicar punts de vista diferents, trencar els seus contextos i soltar-los a volar, com qui obri una gàbia i observa on va el pardal alliberat. De la mateixa manera, Blas i Pablo apliquen la força, la intel·ligència i la creativitat sobre objectes sense a penes constants vitals ja, fins a tornar-los a la vida, en forma d’objectes d’art.

L’art és una condició pròpiament humana. I què hi ha més humà que els nostres propis objectes, els nostres residus, el nostre fem, ferralla…? I aquesta capacitat de comunicar-nos emocions, informació, lucidesa, és el que converteix l’art en allò que és. Sempre segons l’opinió d’aquest illetrat que vos parla. I per a mostra un botó, la primera vegada que vaig visitar el seu taller el vaig recórrer en silenci; la seua gossa Chata (supose que ve de chatarra) m’acompanyava amb una fusta entre les dents perquè vaig cometre l’error de llançar-li-ho tot just arribar. Vaig caminar fins al fons i vaig trobar, com un pernil en un assecador, una moto Vespa de Correus esclafada com un llenguado. La vaig reconéixer, abans de ser art va ser la meua moto. La solia conduir quan treballava en el servei de correu urgent a Castelló fa anys. Mai dos lectors lligen el mateix llibre, així com mai dues persones contemplen la mateixa obra d’art, ho fem des de la nostra pròpia experiència, des de la nostra pròpia vida. Una vida que caldria viure com l’art de Trashformaciones; amb prova error prova error, fins a donar amb allò que volem, i que romania amagat davant dels nostres nassos.

Ángel Gil Cheza

Nadie dudaría de que el fruto literario, la obra, sea ésta libro, poema o canción —incluso, ya puestos a divagar, guion audiovisual— se destila tras un trabajo empírico. Prueba-error prueba-error hasta que un desamparado ser logra encontrar el camino para explicarse, para construir sus propios puentes de comunicación con el resto de seres humanos, y con el tiempo llega a ser docto en esta materia, la de comunicar. La teoría, queda en mi opinión, relegada a ceremonia de iniciación, salvoconducto, si se quiere, al exclusivo club de artistas —palabra pornografiada por esta cultura impostada que nos gobierna— legitimados a expresar lo que otros ya hicieron pero avalados por su formación en escuelas y centros de tanto prestigio como inutilidad hoy en día. Vivimos un tiempo en que el conocimiento per se ya no sirve de nada. Como decía el anuncio de Pirelli: «La velocidad sin control no sirve de nada».

Cuando tenía siete u ocho años acostumbrábamos a realizar una práctica que ahora veo peligrosa y entonces no era más que un juego. Al salir de clase, unos cuantos íbamos por los huertos construyendo cabañas, haciendo guerras con palos o naranjas y mil golferías más. Olvidé una por un tiempo, y hace poco me ha venido a la memoria. Nos acercábamos hasta la vía del tren y dejábamos sobre el raíl alguna llave que habíamos encontrado. Al pasar el ferrocarril la aplastaba por completo. En aquel momento una llave perdida en el campo se convertía en un objeto de culto, casi menos que un talismán, algo que contemplar y conservar. En definitiva, y por qué no: Arte.

No fue hasta que comencé a conocer la obra de Pablo y Blas Montoya más a fondo, que reparé en esta idea. Al comprender su metodología de trabajo, su fuente de energía, su prisma sobre el Arte y el protocolo con el que actúan comprendí también que el objeto discursivo de su obra nace de una necesidad humana por aferrarse a la vida, no sólo la nuestra sino también la de nuestras cosas. Decía John Lennon que la vida es aquello que ocurre mientras perseguimos nuestros sueños. También, en mi opinión, la vida es lo que vamos dejando en los seres queridos, pero también en nuestros objetos. Ese armario del abuelo repleto de ropa a medio usar o sin estrenar incluso, pero que lo definen por igual, y lo mantienen vivo de algún modo a pesar de que lleva años en el cementerio. Cuando nos deshagamos de ese armario, el abuelo estará realmente muerto, no antes.

De ese modo se me antoja ver a los hermanos Montoya como una especie de Oskar Schindler, salvando de la fundición, del despiece y de la muerte todos los objetos posibles que pasan por la chatarrería familiar. Como si se apostasen a la orilla de un río e intentasen salvar a personas que flotan a la deriva, torrente abajo, camino de la gran cascada. Así es cómo interpreto yo su obra. Tienen la facultad de ver los objetos más allá de sí mismos, como un buen editor sabe apreciar una gran novela en un primer borrador, del mismo modo. Y una vez escogidos los que se salvarán de la quema comienza el maravilloso proceso de buscar vida dentro de ellos; aplastar, cortar, torcer, aplicar puntos de vista diferentes, romper sus contextos y soltarlos a volar, como quien abre una jaula y observa adónde va el pájaro liberado. Del mismo modo, Blas y Pablo aplican la fuerza, la inteligencia y la creatividad sobre objetos sin apenas constantes vitales ya, hasta devolverlos a la vida, en forma de objetos de Arte.

El Arte es una condición propiamente humana. Y ¿qué hay más humano que nuestros propios objetos, nuestros residuos, nuestra basura, chatarra…? Y esa capacidad de comunicarnos emociones, información, lucidez, es lo que convierte al Arte en lo que es. Siempre en opinión de este iletrado que les habla. Y para muestra un botón, la primera vez que visité su taller lo recorrí en silencio; su perra Chata (supongo que viene de Chatarra) me acompañaba con un madero entre los dientes porque cometí el error de lanzárselo nada más llegar. Caminé hasta el fondo y encontré, como un jamón en un secadero, una moto Vespa de Correos aplastada como un lenguado. La reconocí, antes de ser Arte fue mi moto. La solía conducir cuando trabajaba en el servicio de correo urgente en Castellón hace años.

Nunca dos lectores leen el mismo libro, así como nunca dos personas contemplan la misma obra de Arte, lo hacemos desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia vida. Una vida que habría que vivir como el Arte de Trashformaciones; con prueba-error prueba-error, hasta dar con aquello que queremos, y que permanecía escondido ante nuestras narices.

Ángel Gil Cheza