Desi Civera

Del 5 de març a l'1 de maig
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castelló

Del 5 de marzo al 1 de mayo
Muestra de arte i creativitad
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castellón

logo_test     logo_convent     logo_ajuntament

Ella no pot parar de moure’s. Les seues mans, inquietes i persistents, agafen amb força un pinzell i comença la màgia. És difícil seguir-li la mirada, i el seu pensament va més ràpid que els traços. Sempre alerta, va captant l’essència d’aquelles persones que ella decideix immortalitzar. Afortunats els que vam poder observar-nos i reconéixer-nos a través dels seus ulls. Ella pateix i estima i sent el mateix que els seus retratats. “He intentat capturar el que pensaven, sentien o s’imaginaven. Alguns ploraven, però també hi havia molts que reien.”

Ella és les persones, ella és color. Per mitjà de l’experimentació amb distintes tècniques, la seua intenció última és capturar l’expressivitat i l’essència de l’ésser humà en diferents situacions. Ella està en aquest món per una raó molt especial. Des de molt xicoteta va començar a expressar-se amb la pintura i després de molts anys de formació voletejant pel món s’instal·la a Madrid, la seua carrera arranca a tota velocitat i es converteix en una de les artistes més importants de l’escena contemporània. Ella ens porta un dels seus últims projectes, “Desengaño”, que va exposar en Espositivo Madrid el passat mes de setembre.

“Desengaño”

“Aquest projecte va nàixer d’una necessitat personal: teixir una xarxa de persones unides per un fil fi, un sentiment, aquell que es produeix quan els retratats s’enfronten a la realitat que ells perceben de si mateixos en contraposició amb el que jo veig en tots i cada un d’ells. Quan els retratats es van trobar amb els seus retrats va cobrar sentit tot el projecte: allí va nàixer el verdader desengany, inspirat en el madrileny carrer de Madrid, bressol i testimoni de tantes desil·lusions com persones que el transiten.

He buscat generar contrastos entre les persones retratades. Eren totes molt diferents, però en veure’s sotmeses al desengany, a aquest espai que havia creat per a ells, es van adonar que hi ha sensacions molt primàries que ens fan semblants.”

El resultat, 30 retrats, fruits d’una peça de videoart de la qual l’artista va extraure els fotogrames claus de cada retratat quan parlaven de la seua percepció del desengany, serigrafies, un mur on un dels retrats va agafar vida a través d’una intervenció en directe i un artbook que recull tant figurativament com conceptualment les entranyes de tot el projecte.

Els títols de cada obra corresponen amb la paraula que cada retratat va dir quan l’artista els preguntava sobre el desengany. Així, ens trobem amb paraules com barri (un veí de la galeria, major, que va sentir alguna cosa positiva amb tot açò), putam (prostituta del carrer del Desengaño), supervivent (un immigrant a qui mai ho havien retratat), tristesa (un desamor), dolor o poesia, entre moltes altres impressions sobre un mateix sentiment.

La paleta de color que utilitza en aquest projecte no podria ser més encertada. Si el desengany tinguera color, segurament giraria entorn dels grisos trencats que Desi Civera amb tant d’ímpetu sap aplicar a la seua obra. La pinzellada de color en el punt exacte dota de personalitat cada peça i ens recorda que estem davant d’un catàleg de sentiments, cada un molt diferent de l’altre. L’oli batega en els empastaments, ho texturitza tot i fa que vulgues començar a sentir el desengany també en les teues mans. En definitiva, “Desengaño” és un ball de sentiments perfectament executats.

“El dia que vam inaugurar Desengaño hi va haver gent que va eixir plorant, tot va ser molt emotiu, es palpava l’energia i per a mi va ser molt especial poder observar les cares dels retratats en veure’s. Si els haguera gravat, podria haver realitzat una segona peça. T’imagines? El desengany després del desengany…”

Cintia Ramírez

Ella no puede parar de moverse. Sus manos, inquietas y persistentes, cogen con fuerza un pincel y comienza la magia. Es difícil seguirle la mirada, y su pensamiento va más rápido que sus trazos. Siempre alerta, va captando la esencia de aquellas personas que ella decide inmortalizar. Afortunados los que pudimos observarnos y reconocernos a través de sus ojos. Ella sufre y ama y siente lo mismo que sus retratados. “He intentado capturar lo que pensaban, sentían o imaginaban. Unos lloraban, pero también había muchos que reían.”

Ella es las personas, ella es color. Por medio de la experimentación con distintas técnicas, su intención última es capturar la expresividad y esencia del ser humano en diferentes situaciones.
Ella está en este mundo por una razón muy especial. Desde muy pequeña empezó a expresarse con la pintura y después de muchos años de formación revoloteando por el mundo se instala en Madrid y su carrera despega a toda velocidad, convirtiéndose en una de las artistas más importantes de la escena contemporánea. Ella nos trae uno de sus últimos proyectos, Desengaño, que expuso en Espositivo Madrid el pasado mes de septiembre.

Desengaño

“Este proyecto nació de una necesidad personal: tejer una red de personas unidas por un fino hilo, un sentimiento, aquel que se produce cuando los retratados se enfrentan a la realidad que ellos perciben de sí mismos en contraposición con lo que yo veo en todos y cada uno de ellos. Cuando los retratados se encontraron con sus retratos cobró sentido todo el proyecto: allí nació el verdadero desengaño, inspirado en la madrileña calle de Madrid, cuna y testigo de tantas
desilusiones como personas que la transitan.

He buscado generar contrastes entre las personas retratadas. Eran todas muy diferentes, pero al
verse sometidas al desengaño, a ese espacio que había creado para ellos, se dieron cuenta de
que hay sensaciones muy primarias que nos hacen semejantes.”

El resultado, 30 retratos, frutos de una pieza de videoarte de donde la artista extrajo los fotogramas claves de cada retratado cuando hablaban de su percepción de desengaño, serigrafías, un muro donde uno de los retratos cogió vida a través de una intervención en directo y un artbook que recoge tanto figurativa como conceptualmente las entrañas de todo el proyecto.

Los títulos de cada obra corresponden con la palabra que cada retratado dijo cuando la artista les
preguntaba sobre el desengaño. Así, nos encontramos con palabras como barrio (un vecino de la
galería, mayor, que sintió algo positivo en todo esto), puterío (prostituta de la calle Desengaño),
superviviente (un inmigrante al que nunca lo habían retratado), tristeza (un desamor), dolor, o
poesía entre otras muchas impresiones sobre un mismo sentimiento.

La paleta de color que utiliza en este proyecto no podría ser más acertada. Si el desengaño tuviera un color, seguramente giraría en torno a los grises quebrados que Desi Civera con tanto ímpetu sabe aplicar en su obra. La pincelada de color en el punto exacto dota de personalidad a cada pieza, recordándonos que estamos ante un catálogo de sentimientos, cada uno muy distinto al otro. El óleo late en los empastes, texturizándolo todo, haciendo que quieras comenzar a sentir el desengaño también en tus manos. En definitiva, Desengaño es un baile de sentimientos perfectamente ejecutados.

“El día que inauguramos Desengaño hubo gente que salió llorando, todo fue muy emotivo, se
palpaba la energía y para mí fue muy especial poder observar las caras de los retratados al verse. Si los hubiera grabado, podría haber realizado una segunda pieza. ¿Te imaginas? El desengaño después de desengaño…”

Cintia Ramírez