Vicente Tirado

Del 5 de març a l'1 de maig
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castelló

Del 5 de marzo al 1 de mayo
Muestra de arte i creativitad
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castellón

logo_test     logo_convent     logo_ajuntament

Promeses

Les fórmules de desenvolupament econòmic i de benestar es fonamenten en l’acumulació de riquesa, que arribades a un punt d’inflexió han perdut per complet la ponderació necessària que permeta un cert equilibri. En gran manera en el rerefons de l’assumpte es troba la idea de la consecució de la felicitat individual mitjançant la representació de l’èxit, en equivalència al poder econòmic aconseguit. Zygmunt Bauman es pronuncia per a aclarir que la promesa de felicitat universal, i de cada vegada més felicitat amb el temps, va portar a l’Estat modern a una espècie de pacte social. L’Estat es comprometia a distribuir els béns, i els ciutadans esperaven rebre’ls. A canvi dels beneficis, els ciutadans comprometien la seua lleialtat a l’Estat; a canvi dels seus serveis, l’Estat esperava que els ciutadans es disciplinaren a les seues ordres. L’expectativa de felicitat i de cada vegada més felicitat va arribar a ser la fórmula principal de legitimació de la integració social i la motivació principal de la participació dels individus en qualsevol esforç col·lectiu o causa comuna. La indústria seria el principal vehicle per a conduir la humanitat cap a la felicitat. S’esperava que posara fi als anhels, la fam, la misèria, la pobresa. Amb el suport de la ciència i la tecnologia, seria més fàcil la vida, menys esgotadora i més segura. Sempre tenia la intenció de fer-ho, però al final sempre al·legava que no li era possible. La felicitat estava condemnada a ser sempre un postulat i una expectativa: la seua realització seria sempre una promesa, sempre a una certa distància de la realitat. Basant-se en aqueixa promesa es desenvolupen i mantenen polítiques d’espoli i submissió territorial sobre àmplies zones del planeta que, com a resultat del procés de modernització compulsiva de les àrees desenvolupades, han primat els fins sense valorar les conseqüències dels mitjans empleats, entenent-los com a externalitats raonables. L’explotació de recursos, territoris i persones genera contingents forçats al desarrelament. L’actual concepte de progrés s’ha edificat sobre la levitat moral i discursiva, i ha construït tota una argumentació que justifica la necessitat d’adoptar un determinat model de desenvolupament, sense reparar en els costos ambientals i humans.

Vicente Tirado (1967, Castelló de la Plana) dirigeix l’atenció, mitjançant els seus treballs fotogràfics, al paisatge com a símptoma del context social i econòmic del nostre temps. El territori convertit en la principal matèria primera de la qual obtenir riquesa, a vegades mitjançant l’explotació directa dels seus recursos i altres per l’apropiació dels seus valors simbòlics, com a promesa d’unes determinades qualitats amb què avalar la venda de productes. “A Promise” mostra imatges de naturalesa en estat salvatge, que evoquen l’estat inexplorat del planeta abans de l’aparició de l’espècie humana, aqueix lloc permanent de desig. Amb aquest treball, Vicente Tirado aborda el poder de suggestió de les imatges i el seu ús publicitari, per a obrir una reflexió sobre l’anhel de naturalesa que caracteritza l’individu contemporani, cada vegada més dependent i rodejat d’artificialitat. El desig abstracte contingut en la idea de la naturalesa i del paisatge acaba convertit en una mercaderia més, una ferramenta de la qual servir-se a través de la publicitat per a elevar a l’estatus d’idíl·lic a productes com els automòbils, a pesar de les seues conseqüències ambientals. Les multinacionals que dominen aquest mercat han evolucionat en els seus missatges de venda i han substituït progressivament el ressort de la sexualitat i l’objectualització del cos femení per la representació del paisatge. El sistema, de forma inesgotable, colonitza els nostres desitjos i els comercialitza. Tirado, al seu torn, s’apropia dels eslògans de les campanyes publicitàries d’automòbils, que entren en diàleg amb entorns naturals imponents i, ara sí, sense rastre de la mercaderia.

És inevitable pensar que la implantació dels processos i les infraestructures industrials de producció tenen una relació directa en la degradació ambiental i en la nova fisonomia del territori, encara que pareix que allò realment perillós és l’ús que d’ells es realitza. La producció i el consum de béns i serveis manté una permanent tensió entre l’obtenció de millors rendiments empresarials i la seua competitivitat en el mercat. Si partim de la creença que l’individu com a tal posseeix la capacitat de triar i marcar les tendències de consum, queda patent que en el nostre context la circumstància d’una carència en l’aprenentatge de valors d’estima i respecte al medi natural, alimentat per dècades d’omissió en el sistema educatiu, configura un conscient col·lectiu regit per estímuls publicitaris dirigits al consum. Les conseqüències d’aquest procés de transformació tenen efectes directes i indirectes sobre el medi ambient i les persones. En aqueixa espiral és necessari destacar la superfluïtat de gran part de les necessitats generades per l’economia postindustrial sota la prioritat de garantir la seua pròpia pervivència. La cultura de consum ha aconseguit comercialitzar l’aspecte de la quotidianitat fins a buidar de contingut el gaudi dels hàbits socials elementals, prima el tenir i el paréixer com a fita d’unes vides més representades que pròpiament viscudes. En aqueixa tensió de forces i interessos és fonamental el qüestionament personal i col·lectiu, per al desenvolupament de capacitats crítiques que ens redimesquen d’aquestes dècades de banalitat.

José Luis Pérez Pont

[1] BAUMAN, Zygmunt. La sociedad sitiada. Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, 2005.

"Promeses"

Las fórmulas de desarrollo económico y de bienestar se fundamentan en la acumulación de riqueza, que llegadas a un punto de inflexión han perdido por completo la ponderación necesaria que permita cierto equilibrio. En buena medida en el trasfondo del asunto se encuentra la idea de la consecución de la felicidad individual mediante la representación del éxito, en equivalencia al poder económico alcanzado. Zygmunt Bauman se pronuncia aclarando que la promesa de felicidad universal, y de cada vez más felicidad con el tiempo, llevó al Estado moderno a una especie de pacto social. El Estado se comprometía a distribuir los bienes, y los ciudadanos esperaban recibirlos. A cambio de los beneficios, los ciudadanos comprometían su lealtad al Estado; a cambio de sus servicios, el Estado esperaba que los ciudadanos se disciplinaran a sus órdenes. La expectativa de felicidad y de cada vez más felicidad llegó a ser la fórmula principal de legitimación de la integración social y la motivación principal de la participación de los individuos en cualquier esfuerzo colectivo o causa común. La industria iba a ser el principal vehículo para conducir a la humanidad hacia la felicidad. Se esperaba que pusiera fin a los anhelos, el hambre, la miseria, la pobreza. Apoyada por la ciencia y la tecnología, iba a hacer más fácil la vida, menos agotadora y más segura. Siempre estaba por hacerlo, pero al final siempre alegaba que no le era posible. La felicidad estaba condenada a ser siempre un postulado y una expectativa: su realización sería siempre una promesa, siempre a cierta distancia de la realidad. En base a esa promesa se desarrollan y mantienen políticas de expolio y sumisión territorial sobre amplias zonas del planeta que, como resultado del proceso de modernización compulsiva de las áreas desarrolladas, ha primado los fines sin valorar las consecuencias de los medios empleados, entendiéndolos como externalidades razonables. La explotación de recursos, territorios y personas genera contingentes forzados al desarraigo. El actual concepto de progreso se ha edificado sobre la levedad moral y discursiva, construyendo toda una argumentación que justifica la necesidad de adoptar un determinado modelo de desarrollo, sin reparar en los costes ambientales y humanos.

Vicente Tirado (1967, Castellón de la Plana) dirige la atención, mediante sus trabajos fotográficos, al paisaje como síntoma del contexto social y económico de nuestro tiempo. El territorio convertido en la principal materia prima de la que obtener riqueza, a veces mediante la explotación directa de sus recursos y otras por la apropiación de sus valores simbólicos, como promesa de unas determinadas cualidades con las que refrendar la venta de productos. “A Promise” muestra imágenes de naturaleza en estado salvaje, evocando el estado inexplorado del planeta antes de la aparición de la especie humana, ese lugar permanente de deseo. Con este trabajo Vicente Tirado aborda el poder de sugestión de las imágenes y su uso publicitario, para abrir una reflexión acerca del anhelo de naturaleza que caracteriza al individuo contemporáneo, cada vez más dependiente y rodeado de artificialidad. El deseo abstracto contenido en la idea de la naturaleza y del paisaje acaba convertido en una mercancía más, una herramienta de la que servirse a través de la publicidad para elevar al status de lo idílico a productos como los automóviles, a pesar de sus consecuencias ambientales. Las multinacionales que dominan ese mercado han evolucionado en sus mensajes de venta, sustituyendo progresivamente el resorte de lo sexual y la objetualización del cuerpo femenino por la representación del paisaje. El sistema, de forma inagotable, coloniza nuestros deseos y los comercializa. Tirado, a su vez, se apropia de los slogans de las campañas publicitarias de automóviles, que entran en diálogo con entornos naturales imponentes y, ahora sí, sin rastro de la mercancía.

Es inevitable pensar que la implantación de los procesos e infraestructuras industriales de producción tienen una relación directa en la degradación ambiental y en la nueva fisonomía del territorio, aunque parece que lo realmente peligroso es el uso que de ellos se realiza. La producción y el consumo de bienes y servicios mantiene una permanente tensión entre la obtención de mejores rendimientos empresariales y la competitividad de los mismos en el mercado. Partiendo de la creencia de que el individuo como tal posee la capacidad de elegir y marcar las tendencias de consumo, queda patente que en nuestro contexto la circunstancia de una carencia en el aprendizaje de valores de aprecio y respeto al medio natural, alimentado por décadas de omisión en el sistema educativo, configura un consciente colectivo regido por estímulos publicitarios dirigidos al consumo. Las consecuencias de ese proceso de transformación tiene efectos directos e indirectos sobre el medio ambiente y las personas. En esa espiral es necesario destacar lo superfluo de gran parte de las necesidades generadas por la economía postindustrial bajo la prioridad de garantizar su propia pervivencia. La cultura de consumo ha conseguido mercantilizar el aspecto de lo cotidiano hasta vaciar de contenido el disfrute de los hábitos sociales elementales, primando el tener y el parecer como hito de unas vidas más representadas que propiamente vividas. En esa tensión de fuerzas e intereses es fundamental el cuestionamiento personal y colectivo, para el desarrollo de capacidades críticas que nos rediman de estas décadas de banalidad.

José Luis Pérez Pont

[1] BAUMAN, Zygmunt. La sociedad sitiada. Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, 2005.