Sergio Luna

Del 29 d'abril al 2 de juliol
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castelló

Del 29 de abril al 2 de julio
Muestra de arte i creativitad
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castellón

logo_test    logo_convent   logo_ajuntament

 

 

L’ÀLBUM DE CADA U

Hi ha tres anècdotes personals, relacionades amb la fotografia, que d’alguna manera m’han marcat especialment.

Mon pare ha treballat des de la seua infància en tot tipus de feines efímeres. Entre les que jo conec, podria citar: repartidor de begudes, obrer, veremador, cantiner en un cine, cambrer, mosso de magatzem en fàbriques de conserva, a més de nombrosos treballs com a ajudant i aprenent. Curiosament, a mitjan anys seixanta, va treballar com a fotògraf en l’únic estudi fotogràfic que hi havia al meu poble. Aquesta pot ser la raó que hi haja tantes fotografies de mon pare d’aquella època, a pesar que en la seua família ni tan sols comptaven amb càmera de fotos, ni podien permetre’s fer-se fotografies d’estudi. Encara sabent que mon pare no és un expert en tècnica fotogràfica (càmeres, laboratori…), i ni de bon tros en fotografia, aquest fet em reconforta enormement.

No recorde molt bé on es guardaven els àlbums familiars en la casa on vaig nàixer, però recorde perfectament el lloc exacte on ma mare posava els negatius de les fotografies. Estaven en una vella caixa de sabates, en un armari de paret que, entre altres coses, albergava una estranya enciclopèdia de l’ésser humà que em causava terror, amb una pàgina en la qual apareixia un ull en primer pla al qual injectaven alguna cosa amb una xeringa. A més, just damunt de la caixa dels negatius, hi havia una xicoteta col·lecció de revistes amb diverses Interviú. El meu interés per la fotografia ve de la meua infància. Devia tenir vuit o nou anys quan em vaig introduir per primera vegada en les entranyes d’un laboratori, perquè la meua germana, tres anys i un dia major que jo, va aprendre a revelar fotos per aquella època. Més tard, tant en l’institut com en el Batxillerat Artístic, revelàvem fotos en blanc i negre en classe. A finals dels anys noranta, uns anys abans que els meus pares es mudaren de casa, vaig pensar a recollir la caixa dels negatius i positivar-los per a veure què trobava, en un intent per descobrir aquelles fotografies que no s’hagueren passat a paper per qualsevol motiu i, per tant, no estigueren en els àlbums de fotos. Però quan vaig obrir l’armari, la caixa no estava. No em va sorprendre perquè ma mare sempre anava reallotjant les coses de la sala. La sorpresa va venir quan li vaig preguntar on havia guardat la caixa amb els negatius i em va dir que l’havia tirada perquè ocupava espai.

Fa poc, revisant amb deteniment els àlbums familiars, em vaig adonar de com s’esfumava l’aura d’algunes imatges que recordava d’una certa forma, en comparar-les amb les fotografies reals. Entre totes, destaca una que em crida moltíssim l’atenció i en la qual mai m’havia fixat. Es tracta d’una típica escena de celebració familiar. En primer pla apareixen unes mans que brinden amb copes. Darrere del brindis està ma mare, somrient amb un aspecte molt dels vuitanta, i just al costat estic jo, mirant l’espectador a través d’una càmera, una Kodak compacta que suposadament feia molt males fotos. És evident que estava jugant i no hi ha registre de la foto que vaig disparar. Però aquest gest, el de fotografiar el fotògraf, em recorda un xicotet fragment d’una pel·lícula dels germans Lumière, que pot interpretar-se com el primer acostament entre el cine i la fotografia. El metratge mostra una brigada de fotògrafs que assisteixen a un congrés de fotografia celebrat a Lió el 1895. En un cert moment, mentre desembarquen, un d’ells planta un trípode davant del cinematògraf dels Lumière i els fotografia. Encara que no hi ha existència d’aquella foto, se sap que el fotògraf era l’astrònom Pierre Jules César Janssen. En el nostre cas, l’autor de la imatge inexistent sóc jo mateix, i seguisc sense recordar qui va disparar la fotografia.

 

TAXONOMIA D’UN ÀLBUM

M’agrada pensar en l’àlbum familiar com un relat visual que immortalitza els millors moments de la nostra vida, o almenys aquells que algú decideix conservar. Es fulleja en grup una i mil vegades i activa els mateixos records fins a convertir-los en llocs comuns. No ens enfrontem a aquestes imatges amb neutralitat, sinó a través de la pròpia experiència o d’allò que ens han contat.

D’altra banda, la distribució de les fotografies va guiant el sentit de la narració. L’ordre no és casual, sinó que s’agrupen per afinitats: fotos pertanyents a un mateix lloc que formen xicotetes sèries, fotos reunides segons la persona retratada, fotos ordenades de manera cronològica o imatges que per les seues dimensions i forma s’han col·locat en una pàgina determinada per a optimitzar l’espai, en composicions geomètriques perfectament acoblades.

Aquest cúmul de suggeriments em fascina, fins al punt de centrar aquesta exposició en un àlbum de fotos familiar, un dels que ha marcat la construcció de la meua pròpia imatge de la infància i de la meua família. He dibuixat les seues fotografies i les he redistribuïdes de nou per a crear un nou relat. He pres fragments, he jugat amb superposicions, ampliacions i altres recursos que n’alteren el sentit original, emfatitzant o desestabilitzant la seua posada en escena, en un intent d’abordar el relat d’una forma despersonalitzada, per a obrir-lo i establir noves relacions entre les mateixes imatges i tots aquells elements externs –textures, reversos, papers i càmeres– que les fan possibles.

Sergio Luna

 

 

 

EL ÁLBUM DE CADA CUAL

Hay tres anécdotas personales, relacionadas con la fotografía, que de algún modo me han marcado especialmente.

Mi padre ha trabajado desde su infancia en todo tipo de empleos efímeros. Entre los que yo conozco, podría citar: repartidor de bebidas, albañil, vendimiador, cantinero en un cine, camarero, mozo de almacén en fábricas de conserva, además de numerosos trabajos como ayudante y aprendiz. Curiosamente, a mediados de los años sesenta, trabajó como fotógrafo en el único estudio fotográfico que había en mi pueblo. Ésta puede ser la razón de que haya tantas fotografías de mi padre de esa época, a pesar de que en su familia ni siquiera contaban con cámara de fotos, ni podían permitirse hacerse fotografías de estudio. Aún sabiendo que mi padre no es un experto en técnica fotográfica (cámaras, laboratorio…), y mucho menos en fotografía, este hecho me reconforta enormemente.

No recuerdo muy bien dónde se guardaban los álbumes familiares en la casa donde nací, pero recuerdo perfectamente el sitio exacto donde mi madre metía los negativos de las fotografías. Estaban en una vieja caja de zapatos, en un armario empotrado que, entre otras cosas, albergaba una extraña enciclopedia del ser humano que me causaba terror, con una página en donde aparecía un ojo en primer plano al que le inyectaban algo con una jeringuilla. Además, justo encima de la caja de los negativos, había una pequeña colección de revistas con varias Interviú. Mi interés por la fotografía viene de mi infancia. Tendría ocho o nueve años cuando me introduje por primera vez en las entrañas de un laboratorio, porque mi hermana, tres años y un día mayor que yo, aprendió a revelar fotos por aquella época. Más tarde, tanto en el instituto como en el Bachillerato Artístico, revelábamos fotos en blanco y negro en clase. A finales de los años noventa, unos años antes de que mis padres se mudasen de casa, pensé en recoger la caja de los negativos y positivarlos para ver qué encontraba, en un intento por descubrir aquellas fotografías que no se hubieran pasado a papel por cualquier motivo y por lo tanto no estuvieran en los álbumes de fotos. Pero cuando abrí el armario, la caja no estaba. No me sorprendió porque mi madre siempre andaba realojando las cosas del salón. La sorpresa vino cuando le pregunté dónde había guardado la caja con los negativos y me dijo que la había tirado porque ocupaba espacio.

Hace poco, revisando con detenimiento los álbumes familiares, me di cuenta de cómo se esfumaba el aura de algunas imágenes que recordaba de cierta forma, al compararlas con las fotografías reales. Entre todas, destaca una que me llama muchísimo la atención y en la que nunca me había fijado. Se trata de una típica escena de celebración familiar. En primer plano aparecen unas manos que brindan con copas. Detrás del brindis está mi madre, sonriendo con un aspecto muy ochentero, y justo al lado estoy yo, mirando al espectador a través de una cámara, una Kodak compacta que supuestamente hacía muy malas fotos. Es evidente que estaba jugando y no hay registro de la foto que disparé. Pero este gesto, el de fotografiar al fotógrafo, me recuerda un pequeño fragmento de una película de los hermanos Lumière, que puede interpretarse como el primer acercamiento entre el cine y la fotografía. El metraje muestra a una brigada de fotógrafos que asisten a un congreso de fotografía celebrado en Lyon en 1895. En cierto momento, mientras desembarcan, uno de ellos planta un trípode delante del cinematógrafo de los Lumière y los fotografía. Aunque no hay existencia de esa foto, se sabe que el fotógrafo era el astrónomo Pierre Jules César Janssen. En nuestro caso, el autor de la imagen inexistente soy yo mismo, y sigo sin recordar quién disparó la fotografía.

 

TAXONOMÍA DE UN ÁLBUM

Me gusta pensar en el álbum familiar como un relato visual que inmortaliza los mejores momentos de nuestra vida, o por lo menos aquellos que alguien decide conservar. Se hojea en grupo una y mil veces, activando los mismos recuerdos hasta convertirlos en lugares comunes. No nos enfrentamos a esas imágenes con neutralidad, sino a través de la propia experiencia o de aquello que nos han contado.

Por otro lado, la distribución de las fotografías va guiando el sentido de la narración. Su orden no es casual, sino que se agrupan por afinidades: fotos pertenecientes a un mismo lugar que forman pequeñas series, fotos reunidas según la persona retratada, fotos ordenadas de modo cronológico o imágenes que por su tamaño y forma se han colocado en una página determinada para optimizar el espacio, en composiciones geométricas perfectamente ensambladas.

Ese cúmulo de sugerencias me fascina, hasta el punto de centrar esta exposición en un álbum de fotos familiar, uno de los que ha marcado la construcción de mi propia imagen de la infancia y de mi familia. He dibujado sus fotografías, y las he redistribuido de nuevo para crear un nuevo relato. He tomado fragmentos, he jugado con superposiciones, ampliaciones y otros recursos que alteran su sentido original, enfatizando o desestabilizando su puesta en escena, en un intento de abordar el relato de una forma despersonalizada, para abrirlo y establecer nuevas relaciones entre las propias imágenes y todos aquellos elementos externos –texturas, reversos, papeles y cámaras– que las hacen posibles.

Sergio Luna