Agustín Serisuelo

Del 29 d'abril al 2 de juliol
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castelló

Del 29 de abril al 2 de julio
Muestra de arte i creativitad
El Convent, Espai d'art
Vila–real, Castellón

logo_test    logo_convent    logo_ajuntament

 

 

STATEMENT

La interpretació experiencial del territori és la motivació que estructura la meua pràctica artística, amb un marcat interés per l’entorn més immediat i les seues connotacions com a element vertebrador d’identitat social. Per a això, resulta fonamental establir punts de connexió amb el lloc, per la qual cosa es necessiten llargues jornades de treball de camp en les quals experimentar en primera persona el territori. Una acció que ens allunya del fet contemplatiu i distant del paisatge i li aporta connotacions romàntiques per a endinsar-nos en una experimentació més visceral a fi d’apoderar-nos del lloc i esdevenir, per tant, una forma d’habitar-lo mitjançant la pràctica artística.

Enfoquem l’atenció sobre llocs, construccions i elements de connotacions arquitectòniques, entenent l’aspecte arquitectònic com a senyal d’identitat social i cultural. Restes, ruïnes i empremtes que transformen i modifiquen el paisatge de marcat caràcter antropològic per a la investigació i transfereixen connotacions historicistes al lloc anònim.

Viure, rehabitar i visibilitzar el lloc són els objectius principals del procés d’investigació de caràcter fotoescultòric, en què la imatge fotogràfica és entesa com a eina processual per a analitzar un territori que transita des de l’aspecte natural a l’artificial. Reflexió sobre el paisatge com a construcció cultural, entés com a aglomerat de múltiples capes de memòria que construeixen la seua identitat. Qüestionem el paisatge com a veritat imposada per a entendre’l com a construcció cultural i, per tant, artificial, com a amalgama de múltiples capes temporals provocades per l’acció de l’home i que transformen la seua capa superficial i, per tant, l’aparença del lloc. Encara que també un marcat interés pel procés invers, quan la naturalesa s’apodera de la construcció abandonada i crea una simbiosi entre la dimensió innata i la construïda.

Aquest discurs conceptual és sotmés a un procés plàstic utilitzant la representació fotogràfica del paisatge com a document i, al seu torn, matèria, una metodologia de treball que marca el punt de partida de la investigació plàstica. La fotografia es converteix en element de documentació, encara que discernint de la representació formal del paisatge i interessats per una interpretació fragmentada i per la posterior reconstrucció escultòrica, evidenciat així l’objecte artístic com a artefacte de reflexió compost per múltiples capes de lectura. Aquest procés aporta una experiència molt més pròxima en transitar el lloc, la qual cosa denota una major preocupació per l’experiència on el trànsit i el procés estan per damunt de la contemplació estètica i distant del territori.

En el procés creatiu, l’aspecte fotogràfic és qüestionat, més si és possible la seua ontologia digital, basada en la seua mateixa desmaterialització i la seua reproductivitat immediata, que transvasa el caire mecànic per a situar-se en la dimensió virtual i, per tant, immaterial en essència. Des de la pràctica artística es pretén transferir l’ordre preestablert actual per a treballar la imatge com a matèria, forma i objecte per mitjà del llenguatge i del procés escultòric. D’aquesta manera, es qüestiona l’aparença i la superfície de l’aspecte fotogràfic, alterant la seua percepció per la utilització de suports rígids com a base per a la impressió fotogràfica. Materials com la fusta industrial que aporten la seua pròpia textura i personalitat a una imatge impresa que s’acosta a l’aspecte gràfic, que no a la seua naturalesa fotogràfica; per tant, més pròxim a la interpretació que a la representació. Tot això amb la finalitat de construir un objecte únic com a resultat de l’experiència i experimentació fotogràfica, per la qual cosa intentem transvasar la immaterialitat i la hipervisualitat actual en la fotografia, cap a una concepció més romàntica sobre l’objecte artístic únic i irreproduïble.
L’estratègia més utilitzada és la fragmentació i posterior reconstrucció a manera de collage tridimensional, la fragmentació del paisatge és una metodologia que es troba empírica de la fotografia, atés que l’enquadrament significa la selecció intencionada de la realitat. Però quan repetim aquest acte de forma metòdica, aconseguim una forma d’interpretació del lloc on fem un paral·lelisme entre el gest fotogràfic i l’acte empíric de la mirada, on l’ull descompon l’entorn que percebem en detalls i fragments que són reconstruïts de forma innata en el nostre cervell, i ens fan percebre l’espai en la seua totalitat. Un gest utilitzat de forma analítica i, al seu torn, amb una càrrega experiencial que, mitjançant el recorregut visual, situa de forma activa l’espectador en el lloc.

 

 

 

STATEMENT

La interpretación experiencial del territorio es la motivación que estructura mi práctica artística, con marcado interés por el entorno más inmediato y sus connotaciones como elemento vertebrador de identidad social. Para ello, resulta fundamental establecer puntos de conexión con el lugar, por lo que se precisa de largas jornadas de trabajo de campo donde experimentar en primera persona el territorio. Una acción que nos aleja del hecho contemplativo y distante del paisaje, aportando connotaciones románticas al paisaje para adentrarnos en una experimentación más visceral para adueñarnos del lugar y, por tanto, una forma de habitarlo por medio de la práctica artística.

Enfocamos la atención sobre lugares, construcciones y elementos de connotaciones arquitectónicas, entendiendo lo arquitectónico como seña de identidad social y cultural. Restos, ruinas y huellas que transforman y modifican el paisaje de marcado carácter antropológico para la investigación, transfiriendo connotaciones historicistas al lugar anónimo.

Vivir, rehabitar y visibilizar el lugar son los objetivos principales del proceso de investigación de carácter fotoescultórico, donde la imagen fotográfica es entendida como herramienta procesual para analizar un territorio que transita desde lo natural a lo artificial. Reflexión sobre el paisaje como construcción cultural, entendido como aglomerado de múltiples capas de memoria que construyen su identidad. Cuestionamos el paisaje como verdad impuesta para entenderlo como construcción cultural y, por tanto, artificial, como amalgama de múltiples capas temporales provocadas por la acción del hombre y que transforman su capa superficial y, por tanto, la apariencia del lugar. Aunque también un marcado interés por el proceso inverso, cuando la naturaleza se adueña de la construcción abandonada, creando una simbiosis entre lo innato y lo construido.

Este discurso conceptual es sometido a un proceso plástico utilizando la representación fotográfica del paisaje como documento y a su vez materia, una metodología de trabajo que marca el punto de partida de la investigación plástica. La fotografía se convierte en elemento de documentación, aunque discerniendo de la representación formal del paisaje e interesados por una interpretación fragmentada y su posterior reconstrucción escultórica, evidenciado así el objeto artístico como artefacto de reflexión compuesto por múltiples capas de lectura. Este proceso aporta una experiencia mucho más cercana al transitar el lugar, lo que denota una mayor preocupación por la experiencia donde el tránsito y el proceso están por encima de la contemplación estética y distante del territorio.

En el proceso creativo lo fotográfico es cuestionado, más si cabe su ontología digital, basada en su propia desmaterialización y su reproductividad inmediata, que trasvasa lo mecánico para situarse en lo virtual y, por tanto, inmaterial en esencia. Desde la práctica artística se pretende trasferir el orden preestablecido actual para trabajar la imagen como materia, forma y objeto por medio del lenguaje y proceso escultórico. De esta forma, se cuestiona la apariencia y superficie de lo fotográfico, alterando su percepción por la utilización de soportes rígidos como base para la impresión fotográfica. Materiales como madera industrial que aportan su propia textura y personalidad a una imagen impresa que se acerca a lo gráfico, que no a su naturaleza fotográfica; por lo tanto, más cercano a la interpretación que a la representación. Todo ello con la finalidad de construir un objeto único como resultado de la experiencia y experimentación fotográfica, por lo que intentamos trasvasar la inmaterialidad e hipervisualidad actual en la fotografía, hacia una concepción más romántica sobre el objeto artístico único e irreproducible.

La estrategia más utilizada es la fragmentación y posterior reconstrucción a modo de collage tridimensional, la fragmentación del paisaje es una metodología que se encuentra empírica de la fotografía, dado que el encuadre significa la selección intencionada de la realidad. Pero cuando repetimos este acto de forma metódica, conseguimos una forma de interpretación del lugar donde hacemos un paralelismo entre el gesto fotográfico y el acto empírico de la mirada, donde el ojo descompone el entorno que percibimos en detalles y fragmentos que son reconstruidos de forma innata en nuestro cerebro, y nos hacen percibir el espacio como en su totalidad. Un gesto utilizado de forma analítica y a su vez con una carga experiencial que, por medio del recorrido visual, sitúa de forma activa al espectador en el lugar.