Inauguració
dissabte 28 de març
a les 12 del matí

Inauguración
sabado 28 de marzo
a las 12 de la mañana

Del 28 de març al 6 juny
Mostra d'art i creativitat
El Convent, Espai d'art
Carrer Hospital, 5
Vila–real, Castelló

Del 28 de marzo al 6 de junio
Muestra de arte y creatividad
El Convent, Espai d'art
Calle Hospital, 5
Vila–real, Castellón

logo_ajuntamentlogo_convent logo_test

ANTROPOCÉ ALFA

Al llarg de milions d'anys de vida al nostre planeta, capes i capes d'esdeveniments geològics s'han anat acumulant de la mateixa manera que en un llenç se superposa el pigment. En aquest sistema, és l'últim estrat el que es fa present i explica els anteriors. Aquest últim sediment és el que ens revela en quin moment estem de la nostra existència.

Els geòlegs coincideixen a denominar a aquesta capa, l'actual, Antropocé, que precisament es caracteritza per l’impacte global significatiu que les activitats humanes han tingut sobre els ecosistemes terrestres.

Des de l'explosió de les bombes nuclears al Japó per part de les forces aliades, que van marcar el final de la Segona Guerra Mundial, l'home ha pensat que podria controlar-ho tot, que el potent vehicle vencedor mai se n'eixiria de la carretera i que mai faria falta afluixar l'accelerador.

Vivim una crisi que rau en el model patriarcal de masculinitat. Un segment d'humans perpetuen les seues regles sense pensar en la responsabilitat que tenim respecte a com ens relacionem amb el nostre planeta finit. El poder ha sigut el centre de la nostra societat durant segles. Els governs passats han estat bàsicament dominats per homes. Per això, molts dels nostres problemes avui dia són símptoma d'un món dominat per la masculinitat. Una altra gran part de la humanitat, fins i tot estant composta per múltiples opcions de viure el seu gènere o directament sense reconéixer-se en aquest, han acabat renunciant a aquesta actitud masculina destructiva i dictatorial, però han obeït, tancant els ulls.

Amb els paradigmes de la imposició de la força del mascle alfa sobre la resta, opulència, múscul i poder, ens trobem constantment competint per a algú o alguna cosa. La societat ha fomentat una cultura de guanyadors gràcies a l'ús de la força. Podríem imaginar-nos un món creat per les minories oprimides? S'enfocarien a la cura, el respecte i l’equilibri, i no als diners i a la fama? El futur del nostre planeta continuaria sent el mateix?

Mario Mankey, en la sèrie de treballs «Passado infinito, futuro caduco», es dedica a analitzar un futur amb data de caducitat. Aquesta perspectiva es fonamenta en l'estudi del seu entorn més pròxim i obté certs axiomes de funcionament que es poden extrapolar fàcilment a un escenari més vast. Tanmateix, en altres ocasions, ens deixa albirar pinzellades d'esperança per a l'equilibri de la nostra espècie, com en la sèrie «Hechos y deseos desde el Antropoceno».

En totes les obres s'aborda la contradicció, tan intrínsecament humana, deixant entreveure els comportaments fruit de la inèrcia genètica i la capritxosa conformació de l'individu per l'entorn. En definitiva, la lluita entre desig i realitat.

Destrucció i solapament, consciència i inconsciència, càlcul i improvisació, orgànic contra sistemàtic, artificialitat i instint, són alguns dels grups de conceptes antagònics amb els quals juga l'artista, de vegades frivolitzant, unes altres ironitzant. Mitjançant l'ús de figures o gestos, tot això està present en cada peça portant la contradicció com a estendard i tractant de fer una crònica de la nostra essència tot emmarcant-la en el moment i escenari en el qual vivim.

La creació, necessària per a redimir l'angoixa i començar el diàleg amb l'espectador, es materialitza afrontant una pintura, una escultura o qualsevol altra disciplina. La peça simplement és el desencadenant per a manifestar el concepte i comunicar-lo de la millor manera possible.

Tancar els ulls no és suficient. Encara que els tanquem molt fort i desitgem intensament que no ocórrega, ens enfrontem a la fi del món segons el coneixem. És possible que ni posant el fre de mà a última hora ho puguem evitar.

Queda menys per a conéixer el significat de la nostra existència?

ANTROPOCENO ALFA

A lo largo de millones de años de vida en nuestro planeta, capas y capas de acontecimientos geológicos se han ido acumulando como en un lienzo se superpone el pigmento. En este sistema, es el último estrato el que se hace presente y explica los anteriores. Ese último sedimento es el que nos desvela en qué momento estamos de nuestra existencia.

Los geólogos coinciden en denominar a esa capa, la actual, como Antropoceno, que precisamente se caracteriza por el significativo impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres.

Desde la explosión de las bombas nucleares en Japón por parte de las fuerzas aliadas, que marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial, el hombre ha pensado que podría controlarlo todo, que el potente vehículo vencedor jamás se saldría de la carretera y que nunca haría falta soltar el acelerador.

Vivimos una crisis que radica en el modelo patriarcal de masculinidad. Un segmento de humanos perpetúan sus reglas sin pensar en la responsabilidad que tenemos respecto a cómo nos relacionamos con nuestro finito planeta. El poder ha sido el centro de nuestra sociedad durante siglos. Los gobiernos pasados han sido básicamente dominados por hombres. Por ello, muchos de nuestros problemas hoy día son síntoma de un mundo dominado por lo masculino. Otra gran parte de la humanidad, aun estando compuesta por múltiples opciones de vivir su género o directamente sin reconocerse en él, han acabado renunciando de esa actitud masculina destructiva y dictatorial, pero han obedecido, cerrando los ojos.

Con los paradigmas de la imposición de la fuerza, el macho alfa sobre el resto, opulencia, músculo y poder, nos encontramos constantemente compitiendo para alguien o algo. La sociedad ha fomentado una cultura de ganadores gracias al uso de la fuerza. ¿Podríamos imaginar un mundo creado por las minorías oprimidas? ¿Se enfocarían en el cuidado, respeto y equilibrio, en vez de en el dinero y la fama? ¿El futuro de nuestro planeta seguiría siendo el mismo?

Mario Mankey, en la serie de trabajos «Pasado infinito, futuro caduco», se dedica a analizar un futuro con fecha de caducidad. Esta perspectiva se fundamenta en el estudio de su entorno más cercano, obteniendo ciertos axiomas de funcionamiento que fácilmente se pueden extrapolar a un escenario más vasto.  Sin embargo, en otras ocasiones, nos deja vislumbrar pinceladas de esperanza para el equilibrio de nuestra especie, como en la serie «Hechos y deseos desde el Antropoceno».

En todas las obras se aborda la contradicción, tan intrínsecamente humana, dejando entrever los comportamientos fruto de la inercia genética y la caprichosa conformación del individuo por el entorno. En definitiva, la lucha entre deseo y realidad.

Destrucción y solapamiento, consciencia e inconsciencia, cálculo e improvisación, lo orgánico contra lo sistemático, artificialidad e instinto, son algunos de los grupos de conceptos antagónicos con los que juega el artista, a veces frivolizando, otras ironizando. Mediante el uso de figuras o gestos, todo ello está presente en cada pieza, llevando la contradicción como estandarte y tratando de hacer una crónica de nuestra esencia enmarcándola en el momento y escenario en el que vivimos.

La creación, necesaria para redimir la angustia y comenzar el diálogo con el espectador, se materializa afrontando una pintura, una escultura o cualquier otra disciplina. La pieza simplemente es el desencadenante para manifestar el concepto y comunicarlo de la mejor manera posible.

Con cerrar los ojos no es suficiente. Por muy fuerte que los cerremos, y por muy fuerte que deseemos que no ocurra, nos enfrentamos al final del mundo según lo conocemos. Es posible que ni tirando del freno de mano a última hora lo podamos evitar.

¿Queda menos para conocer el significado de nuestra existencia?